Algemene voorwaarden

Algemeen:

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Meldingen, al dan niet gedrukt op de brie­ven en documenten, worden als niet-bestaande beschouwd als ze niet met onze algemene voorwaarden overeenstemmen. Elke door ons aan­vaarde opdracht impliceert dat de klant deze voorwaarden kent, en ze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt
 2. Aquamedia kan op eender welk moment nieuwe algemene voorwaar­den en/of tarieven stellen. Zij zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat zij worden gepubliceerd; op de lopende overeenkomsten hebben zij echter slechts uitwerking na kennisgeving aan de agentschappen en adverteerders. Deze beschikken in dat geval over een termijn van acht dagen om hun lopend contract op te zeggen en/of reserveringen te an­nuleren. Hebben zij dat niet gedaan, dan worden zij geacht akkoord te gaan met de nieuwe tarieven en/of voorwaarden.

Overeenkomst

 1. Elk aan Aquamedia toevertrouwd order wordt slechts na schriftelijke bevestiging aanvaard. Cliënten onderteken hiertoe een bestelbon. Niettegenstaande zulke bevestiging kan Aqua­media zonder enige rechtvaardiging de advertentie weigeren als zij dat wenselijk zou achten, zelfs als zij deel zou uitmaken van een reeds ge­deeltelijk uitgevoerde overeenkomst Zulke beslissing kan in geen geval aanleiding geven tot enige vergoeding of verhaal t.o.v. Aquamedia, en evenmin houdt zij vanwege Aquamedia een verbreking in van eventuele lopende overeenkomsten.
 2. De door de adverteerder of zijn tussenpersoon gevraagde plaats zal in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden. Voorkeurplaatsen kunnen slechts gewaarborgd worden tegen betaling van de daartoe voorziene tariefvoorwaarden, in het andere geval is hun toezegging of vrijwillig gebruik slechts te beschouwen als een vorm van niet afdwingbare goodwill vanwege Aquamedia. Wanneer een klant zich ver­bonden heeft om voor een voorkeurplaats het geëigende tarief te beta­len, zal hij bij andersoortige verschijning enkel gehouden zijn tot betaling van het gewone tarief, zonder de voorkeurtoeslag, maar zonder enig verder verhaal.
 3. Elke publiciteitsovereenkomst wordt geacht te worden uitgevoerd bin­nen een termijn van 12 maanden, met ingang op de datum van aan­vaarding.
 4. Staking, lock-out, brand, of enige andere vorm van overmacht die de publicatie van één of meer inlassingen zou beletten, schort de uitvoering van de overeenkomst op, maar annuleert ze niet.

Aansprakelijkheid

 1. De adverteerders en/of hun tussenpersonen handelen als auteur en dragen bijgevolg de volle verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het verschijnen van hun advertentie. Zij staan in voor elk verhaal dat tegen oa. de uitgever en de drukker kan worden gedaan, en vrijwaren Aquamedia, -in elke daim daaromtrent.
 2. Aquamedia behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling; wanneer de verkoper zich verbonden heeft de publiciteit op een welbepaald tijd­stip te doen verschijnen, maar dit niet zo wordt gerealiseerd, dan moet een klacht hierover onder dezelfde voorwaarden als andere klachten worden geformuleerd (artikel 17). Wanneer de betaling van vorderbare sommen op vervaldatum nog niet is gebeurd, kan Aquamedia eveneens de uitvoering van elk order van dezelfde opdrachtgever stopzetten zon­der voorafgaande verwittiging, en zonder dat er mogelijkheid is tot aan­spraak op vorderbare sommen.
 1. Aquamedia moet binnen de in de tarieflijsten voorziene termijnen en in overeenstemming met de voorwaarden van die tarieven en technische specificaties in het bezit gesteld worden van het materiaal en van de richtlijnen betreffende de plaatsing ervan. Bij het overschrijden van die termijnen wijst Aquamedia elke verantwoordelijkheid van de hand voor tekortkomingen, van welke aard ook, die bij de betreffende inlassing(en) voorkomen.
 1. De klant dient persklare documenten, films en zetwerk te leveren en dit moet beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld door de wijze van drukken. Als de klant geen persklaar materiaal levert zullen de daaruit resulterende kosten voor drukproef, clichés, zetwerk, films, ver­talingen, koerierdiensten en dies meer, in rekening worden gebracht In zulk geval worden bovendien de lay-outmatige keuzen op alle vlak aan Aquamedia overgelaten. Alle door Aquamedia ontworpen composities blijven haar eigendom en vallen onder het auteursrecht Tekeningen, schetsen, voorstellen, proeven en dies meer, die niet gevolgd worden door een bestelling, worden eveneens in rekening gebracht Alle verbe­teringen en/of aanvullingen op proeven, die van het oorspronkelijk door­gegeven verschillen, worden extra aangerekend. Aquamedia wijst alle verantwoordelijkheid af voor reproductiegebreken die te wijten zijn aan materialen, bestanden of documenten die niet aan de voorwaarden voor goede weergave voldoen.
 2. Aquamedia wijst tevens alle verantwoordelijkheid af nopens vergis­singen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige, onduidelijk ge­schreven, slecht opgestelde of telefonisch overgemaakte onderrichtin­gen. Dat geldt eveneens voor gebeurlijke vertalingen. In geen enkel ge­val verlenen gebeurlijke vergissingen, drukfouten of slechte en/of ondui­delijke weergave van tekst en beeld, de klant het recht de inlassing niet te betalen of schadevergoeding te eisen.
 3. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor het vergeten of onduidelijk drukken van een sleutelnummer of voor een vergissing bij het samenstellen of plaatsen ervan. Er wordt evenmin verantwoordelijk­heid genomen voor teksten of andere elementen die in een cliché of een bestaande advertentie moeten worden bijgezet of veranderd. Vergissin­gen of onvolkomenheden voortvloeiend uit materiaal dat niet volledig persklaar is, kunnen geen aanleiding zijn tot betwisting, weigering tot betaling of kosteloze nieuwe inlassing.
 4. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren en de volmaakte onveranderlijkheid der inkten worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, moeten toe­gelaten worden. (cfr. De voorschriften en de gebruiken van Febelgra).
 5. De aanvragen tot stopzetting of schorsing van bestelde inlassings­opdrachten dienen aangetekend aan Aquamedia zelf te gebeuren, en dat uiterlijk 6 weken vóór de voorziene verschijningsdatum. Na dat tijd­stip is de inlassing vast en onherroepelijk, wat ook geldt voor de betaling ervan; de opdrachtgever kan evenwel op dezelfde wijze melden de in­lassing toch niet te laten verschijnen, maar verklaart daardoor ook tege­lijkertijd de inlassingsprijs te zullen betalen.
 6. Het door de klant aan Aquamedia ter beschikking gestelde of door Aquamedia voor klant ontwikkelde of aangepaste materiaal wordt gedu­rende 12 maanden na de laatste plaatsing bewaard; na die termijn wordt het vernietigd. Het is in die periode tegen geen enkel risico verzekerd. Derhalve wordt geen verantwoordelijkheid opgenomen voor de bescha­diging van het materiaal ten gevolge van behandelingen die het moet doorstaan, noch voor het verlies ervan. De tekeningen, films, platen, papieren, foto’s, dia’s, bestanden of andere media, die eigendom zijn van de klant verblijven bij Aquamedia of haar aangestelden (zoals pre­pressbedrijven of drukkerijen) voor rekening en risico van de opdracht­gever, die uitdrukkelijk Aquamedia en haar aangestelden van alle ver­antwoordelijkheid ontlast.
 7. Wanneer klanten opdracht geven clichés of films te maken, desge­vallend tot reproductie over te gaan, van eender welke tekening, docu­ment of medium in het algemeen, impliceert dit dat zij daartoe de toe­stemming hebben bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid voor Aquamedia.

Klachten

 1. Elke klacht moet, om in aanmerking te komen, schriftelijk bij Aqua­media toekomen, uiterlijk 1 week na het verschijnen van de advertentie. De opdrachtgever (agentschap of adverteerder) krijgt daartoe kosteloos een bewijsnummer, bijkomende exemplaren kunnen tegen betaling ver­kregen worden.

Betalingsvoorwaarden:

 1. De agentschappen en ook hun tussenpersonen of gevolmachtigden zijn er solidair toe gehouden de inlassingen te betalen; onvermogen van hun opdrachtgever(s) ontlast hen daarvan in genendele.
 2. Alle leveringen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Aquamedia, contant of op de vervaldag die op de factuur wordt vermeld. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder inge­brekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd, en dat vanaf de vervaldag der factuur. Daarenboven, indien de betaling meer dan één maand na de ver­valdatum uitblijft, is conventioneel bedongen dat van rechtswege een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding eisbaar is ten belope van 10%, met een minimum bedrag van 70 €, op het nog verschuldigde saldo van de factuur, en dit buiten de voormelde intrest. Alsdan zijn alle andere nog onbetaalde facturen onmiddellijk eisbaar, en zijn alle hoger vernielde bedingen er eveneens onmiddellijk op van toepassing.
 3. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.
 4. Voor de aankopen online bookshop op www.varen.be heeft de klant geeft het recht om na 14 dagen en zonder opgeven van reden de koop te annuleren. Hiervoor dient het herroepingsformulier te worden ingevuld en naar Aquamedia te worden verzonden samen met de goederen in degelijke verpakking en zonder schade. Het formulier kan u hier downloaden.